Policy för behandling av personuppgifter

 1. Bakgrund

  Vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter främst för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och krav från myndigheter samt följa och uppfylla ingångna avtal. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra utvärderingar och marknadsundersökningar samt ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information kring vår verksamhet.

 2. Syfte

  Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina och ditt barns personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

  Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 3. Riktlinjer

  Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt vårt avtal med dig som vårdnadshavare, lag- och myndighetskrav samt med stöd av s.k. intresseavvägning. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Ålder
  • Personnummer
  • Uppgifter om hälsa, sjukdomar och medicinering
  • Uppgifter om specialkost
  • Fotografier/bilder/filmer/ljudupptagningar
  • Kontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
  • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger


  Känsliga personuppgifter

  Vi behandlar uppgifter om sjukdom, hälsa, funktionsnedsättningar, specialkost så som t.ex. barns allergier, laktos- och glutenintolerans m.m. Detta är uppgifter som kan röra hälsa, sjukdom och religion och därmed utgör så kallade känsliga personuppgifter utifrån etiska och religiösa ställningstaganden. Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga görs restriktivt och med iakttagande av sträng sekretess.

  Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  Vi får i första hand tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med att ditt barn erbjuds en plats på en av våra förskolor. Vi kan även få tillgång på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter som vi får från Uppsala kommun och offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

  På vilka sätt och med vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

  När du har ingått ett avtal med oss avseende förskoleplats behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtalet för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och ditt barn.

  Vi behandlar även personuppgifter med stöd i lag, s.k. rättslig förpliktelse, såsom t.ex. krav enligt bokföringslagen.

  I vissa fall behandlar vi även personuppgifter med stöd av s.k. intresseavvägning. Detta sker främst vid behandling för marknadsföringsändamål eller för informationssyften.

  Vilken information ger vi till dig?

  När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Detta sker i praktiken genom hänvisning till denna policy. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

  Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

  Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och våra åtaganden ska ha tillgång till personuppgifter.

  Våra säkerhetssystem skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra incidenter som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med våra IT-leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

  När lämnar vi ut dina personuppgifter?

  Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall där vi har uttryckligt stöd i avtal, lag myndighetskrav eller annan rättslig grund som framgår i denna policy och vi överför aldrig personuppgifter utanför EU/EES.

  I vissa fall överförs personuppgifter till våra underleverantörer för t.ex. marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål samt för lagring. Se mer om personuppgiftsbiträden i punkt 5 nedan.

  Rutiner för gallring

  Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig och bevaka våra rättigheter eller där vi har stöd i lag eller i riktlinjer och beslut från kommun eller myndighet.

  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än ett år efter ditt barn har slutat hos oss, om det inte krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. För det fall vi behandlar personuppgifter med stöd av intresseavvägning så sparar vi dem så länge du kan tänkas vara intresserad av det vi marknadsför och informerar om.

 4. Dina rättigheter

  Återkalla samtycke/eller begära åtgärder p g a vår intresseavvägning

  Om du vill återkalla ditt samtycke, eller framföra synpunkter på vår intresseavvägning avseende vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i punkt 6 nedan.

  Begäran om rättelse eller radering

  Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för sådan ändring.

  Begäran om registerutdrag

  Du har rätt att begära utdrag från Kidz Education och våra register/system i vilka personuppgifter om dig behandlas och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

  Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning eller vill invända mot behandlingen vänligen kontakta oss enligt punkt 6 nedan.

  Datainspektionen

  Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

  Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.

 5. Personuppgiftsansvarig och våra biträden

  Kidz Education Uppsala AB eller Kidz Education Malma Backe AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att respektive bolag är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

  Kontakta oss enligt nedan om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden vi anlitar.

  Bolaget säkerställer alltid att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.

 6. Kontaktuppgifter

  Personuppgiftsansvarig: Kidz Education Uppsala AB

  Adress: Sköldmövägen 12, 754 40, Uppsala

  Telefonnummer: 0709-302327

  E-postadress: anett.lindkvist@kidzeducation.se

  Personuppgiftsansvarig: Kidz Education Malma Backe AB

  Adress: Malma backe 1 C-D, 756 47, Uppsala

  Telefonnummer: 0709-302327

  E-postadress: anett.lindkvist@kidzeducation.se